Studiu de fezabilitate


studiu de fezabilitate

Studiu de fezabilitate – continut cadru:

 

Studiu de fezabilitate

A.   Piese scrise – studiu de fezabilitate:

–       Date generale – denumirea obiectivului de investitie, amplasament(judetul, licalitatea strada, numarul), titularul investitiei, beneficiarul investitiei, elaboratorul studiului.

–       Informatii generale privind proiectul:

a.    Situatia actuala cu informatii despre entitatea responsabila cu implementarea proiectului;

b.    Descrierea investitiei: concluzii studiu de prefezabilitate sau ale planului detaliat pe termen lung, scenarii tehnico-economice(daca nu s-a elaborat studiu de prefezabilitate) cu scenarii propuse, scenariu recomandat si avantaje, descrierea constructiva, functionala, tehnologica;

c.    Date tehnice investitie: zona, amplasament, statut juridic teren, situatia ocuparii definitive a terenului, studii de teren (studii topografice, studii geotehnice, alte studii daca este cazul), caractersitici principale constructii din obiectivul de investitie (domeniu de actvitate, variante constructive de realizare), situatia existenta a utilitatilor si analiza de consum, concluziile din urma evaluarii impactului asupra mediului;

d.    Durata de realizare, etape principale, graficul de realizare a investitiei.

–       Costurile estimative ale investitiei:

a.    Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general;

b.    Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei.


–       Analiza cost–beneficiu:

a.    Identificarea investitiei si definirea obiectivelor(perioada de referinta);

b.    Analiza optiunilor;

c.    Analiza financiara cu calculul indicatorilor de performanta financiara: flux cumulat, valoare actuala neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost beneficiu;

d.    Analiza economica cu calculul indicatorilor de performanta economica: valoare actuala neta, rata interna de rentabilitate, raportul cost-beneficiu;

e.    Analiza de senzitivitate;

f.      Analiza de risc.

–       Sursele de finantare ale investitiei – se constituie conform cu legislatia in vigoare: fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri exerne nerambursabile sau alte surse legal constituite.

–       Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei;

–       Principalii indicatori tehnico-economici ai investitieinumar de locuri de munca create in faza de executie si in faza de operare.

–       Avize si acorduri de principiu:

a.    Avizul beneficiarului privind necesitatea si oportunitatea investitiei;

b.    Certificatul de urbanism;

c.    Avize de principiu privind asigurarea utilitatilor;

d.    Acordul de mediu;

e.    Alte avize si acorduri de principiu specifice.

 

 B.   Piese desenate – studiu de fezabilitate:

–       Plan de amplasare in zona;

–       Plan general;

–       Planuri si sectiuni generale de arhitectura, rezistenta, instalatii;

–       Planuri speciale, profile, longitudinale si transversale.

 

Lasă un comentariu