Studiu de prefezabilitate


studiu de prefezabilitate

Studiu de prefezabilitate – continut cadru

 

Studiu de prefezabilitate

A. Piese scrise:

 

–       Date generale (denumire; amplasament, titularul investitiei; beneficiarul investitiei; elaboratorul studiului);

–       Necesitatea si oportunitatea investitiei

a)    necesitatea investitiei – scurta prezentare a situatiei existente; tabele, harti, grafice din care sa rezulte necesitatea investitiei; deficiente majore ale situatiei actuale; prognoze pe teremen mediu si lung;

b)    oportunitatea investitiei – incadrarea obiectivului in politicile de investitii generale, sectoriale, regionale; actele legislative care reglementeaza domeniul investitiei, acorduri internationale ale statului care obliga partea romana la realizarea investitiei (daca este cazul);

–       Scenarii tehnico-economice – scenarii propuse (minim doua); scenariul recomandat de catre elaborator; avanatajele scenariului recomandat;

–       Date privind amplasamentul si terenul – situatia juridica a proprietatii, suprafata estimata a terenului, cararcteristicile geofizice ale terenului rezultate in urma studiului geotehnic; zona seismica de calcul si perioada de colt; date preliminare asupra naturii terenului de fundare si presiunea conventionala; nivelul maxim al apelor freatice; studiile topografice preliminare; datele climatice ale zonei in care e situat amplasamentul;

–       Costul estimativ al investitiei :

a)    cheltuieli pentru elborarea documentatiei tehnico-economice: documentatie de proiectare (studiu de prefezabilitate, fezabilitate, expertiza tehnica, proiect tehnic si detalii de executie);

b)    cheltuieli pentru consultanta si asistenta tehnica;

c)    cheltuieli pentru obtinere avize, acorduri de principiu necesare in studiul de prefezabilitate;

d)    cheltuieli pentru pregatire documente necesare aplicarii procedurii de atribuire a contractului de lucrari, contractului de proiectare, urbanism, inginerie, alte servicii tehnice;

–       Avize si acorduri de principiu.


 

B. Piese desenate

 

Plan de amplasament in zona (1:25.000 – 1:5.000);

Plan general (1:2.000 – 1:500)

Lasă un comentariu