Continut cadru proiect tehnic


proiect tehnic

Continut cadru proiect tehnic

 

A. Piese scrise – proiect tehnic 

  1. Date generale: denumire obiectiv de investitie, amplasament (judetul, localitatea, adresa postala si/alte date), titular investitie, beneficiar investitie, elaborator proiect tehnic.


  1. Descrierea lucrarilor: amplasamentul, topografia, clima si fenomenele naturale specifice zonei, geologia, seismicitatea, prezentare proiect pe capitole de specialitate, devieri de utilitati si protejari ale acestora, sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrari definitive si provizorii, cai de acces permanente, cai de comunicatii, trasare lucrari, antemasuratoare,

Memorii tehnice pe specialitati

  1. Caiete de sarcini – Documente ce reglementeaza nivelul de performanta al lucrarilor, precum si cerintele, conditii tehnice si tehnologice, conditiile de calitate pentru produsele care urmeaza a fi puse  in lucrare, testele, inclusiv testele tehnologice, incercarile, nivelurile de tolerante si altele de acelasi fel, care sa garanteze indeplinirea exigentelor de calitate si performanta.
  • Sunt elaborate de catre proiectant pe specialitati, prin dezvoltarea elementelor tehnice cuprinse in planse, si nu trebuie sa fie restrictive.

Rolul indeplinit de caietele de sarcini:

a) caietele de sarcini sunt parte a proiectului tehnic;

b) caietele de sarcini descriu elemente tehnice si de calitate mentionate in planse si prezinta informatii, precizari si prescriptii care sa completeze plansele;

c) plansele, breviarele de calcul si caietele de sarcini sunt parte dintr-un intreg omogen; notele explicative inscrise in planse sunt scurte si cu caracter general, ce au ca scop in special explicitarea desenelor;

d) caietele de sarcini detaliaza notele, detin caracteristici de calitate ale materialelor folosite, testele si probele acestora, descriu lucrarile de executie, calitatea, felul in care realizeaza, testele, verificarile si probele acestor lucrari, ordinea de executie si de montaj si aspectul final;

e) caietele de sarcini impreuna cu plansele trebuie sa fie concepute intr-un mod in care sa se poata determina cantitatile de lucrari, costurile lucrarilor si utilajelor, forta de munca si dotarea necesare executiei lucrarilor;

f) intocmirea de caiete de sarcini se face de catre proiectanti – arhitecti si ingineri specialisti – pentru fiecare categorie de lucrare;

g) caietele de sarcini stabilesc responsabilitatile pentru calitatile materialelor si ale lucrarilor si responsabilitatile pentru teste, verificari, probe;

h) redactarea caietelor de sarcini – concisa si sistematizata;

i) in caiete de sarcini se va prevadea modul de urmarire a comportarii in timp a investitiei;

j) in caiete de sarcini se vor afla si masurile, actiunile de demontare/demolare (inclusiv reintegrarea in mediul natural a deseurilor) dupa expirarea perioadei de viata (postutilizarea).

Tipuri de caiete de sarcini

  • In functie de destinatia pe care o au, pot fi:

a) caiete de sarcini pentru executia lucrarilor;

b) caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, semifabricate, utilaje, echipamente tehnologice;

c) caiete de sarcini pentru receptii, teste, probe, verificari si puneri in functiune;

d) caiete de sarcini de urmarire a comportarii in timp a constructiilor si ce cuprind continutul cartii tehnice.

  • In functie de categoria de importanta a obiectivului de investitii, pot fi:

a) caiete de sarcini generale, cu referinta la lucrari curente in domeniul constructiilor, se elaboreaza pentru toate obiectivele de investitii;

b) caiete de sarcini speciale, cu referinta la lucrari specific, se elaboreaza independent pentru fiecare lucrare.

Continutul caietelor de sarcini

In caiete de sarcini trebuiesc cuprinse:

a) breviare de calcul – documente justificative de dimensionare a elementelor de constructii si de instalatii, se elaboreaza pentru fiecare element de constructie. Breviarele de calcul, in mod sintetic, vor specifica incarcarile si ipotezele de calcul, precum si tipurile de programe utilizate;

b) nominalizarea de planse ce detin suprematia in lucrare;

c) proprietati fizice, chimice, aspect, calitate, tolerante, probe, teste ale materialelor din componenta constructiei, cu specificarea standardelor;

d) dimensiunea, forma, aspectul, descrierea felului in care se executa lucrarea;

e) mentionari privind ordiniea de executie a lucrarii, probe, teste, verificari;

f) standardele, normativele la materiale, utilaje, confectii, executie, montaj, probe, teste, verificari;

g) modul de receptie, masuratori, aspect, culori, tolerante si altele asemenea.

  1. Listele cu cantitatile de lucrari :

a) centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (formularul F1);

b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (formularul F2);

c) listele cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari (formularul F3);

d) listele cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari (formularul F4);

e) fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice (formularul F5);

f) listele cu cantitati de lucrari pentru constructii provizorii OS (organizare de santier) (Se poate utiliza formularul F3).

Formularele F1 – F5 sunt cele prevazute in anexa nr. 1 la Instructiunile de aplicare a unor prevederi din Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor nr. 863/2008.

Formularele F1 – F5, completate cu preturi unitare si valori, devin formulare pentru devizul ofertei si vor fi utilizate pentru intocmirea situatiilor de lucrari executate, in vederea decontarii.

  1. Graficul general de realizare a investitiei publice (formularul F6)

Graficul general de realizare a investitiei publice reprezinta esalonarea fizica a lucrarilor de investitii/interventii.

 

B. Piesele desenate – proiect tehnic 

Piesele desenate sunt documentele principale ale proiectului tehnic pe baza carora se elaboreaza partile scrise ale acestuia, cuprinzand toate informatiile necesare elaborarii caietelor de sarcini, si care, de regula, se compun din:

1.    Planse cu caracter general

a. plansa incadrare in zona;

b. plansele amplasare a reperelor de nivelment si planimetrice;

c. plansele topografice principale;

d. plansele amplasare a foraje si profilurilor geotehnice, cu mentionarea conditiilor si a recomandarilor privind lucrarile de fundare;

e. plansele principale de amplasare a obiectelor, cu inscrierea cotelor de nivel, a distantelor de amplasare, orientarilor, coordonatelor, axelor, reperelor de nivelment si planimetrice, a cotei ± 0,00, a cotelor trotuarelor, a cotelor si distantelor principale de amplasare a drumurilor, trotuarelor, aleilor pietonale, platformelor si altele asemenea;

f. plansele principale privind sistematizarea pe verticala a terenului, cu inscrierea volumelor de terasamente, sapaturi-umpluturi, depozite de pamant, volumului pamantului transportat (excedent si deficit), a lucrarilor privind stratul vegetal, a precizarilor privind utilajele si echipamentele de lucru, precum si a altor informatii si elemente tehnice si tehnologice;

g. plansele principale privind constructiile subterane, cuprinzand amplasarea lor, sectiuni, profiluri longitudinale/ transversale, dimensiuni, cote de nivel, cofraj si armare, ariile si marca sectiunilor din otel, marca betoanelor, protectii si izolatii hidrofuge, protectii impotriva agresivitatii solului, a coroziunii si altele asemenea;

h. plansele de amplasare a reperelor fixe si mobile de trasare.

2.  Planse principale obiecte

Sunt planse cu caracter tehnic, care definesc si expliciteaza toate elementele constructiei.

Se recomanda ca fiecare obiect subteran/suprateran sa fie identificat prin numar/cod si denumire proprii.

Plansele principale se elaboreaza pe obiecte si, in general, cuprind:

a.   Planse arhitectura 

Definesc si expliciteaza toate elementele de arhitectura ale fiecarui obiect, inclusiv cote, dimensiuni, distante, functiuni, arii, precizari privind finisajele si calitatea acestora si alte informatii de aceasta natura.

b.   Planse structura 

Definesc si expliciteaza pentru fiecare obiect alcatuirea si executia structurii de rezistenta, cu toate caracteristicile acesteia, si cuprind:

-planurile infrastructurii si sectiunile caracteristice cotate;

-planurile suprastructurii si sectiunile caracteristice cotate;

-descrierea solutiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de executie si montaj (numai in situatiile speciale in care aceasta este obligatorie), recomandari privind transportul, manipularea, depozitarea si montajul.

c.   Planse instalatii

Definesc si expliciteaza pentru fiecare obiect amplasarea, alcatuirea si executia instalatiilor, inclusiv cote, dimensiuni, tolerante si altele asemenea.

d.   Planse utilaje, echipamente tehnologice 

Sunt formate in principal din planse principale de tehnologie si montaj, sectiuni, vederi, detalii, inclusiv cote, dimensiuni, tolerante, detalii de montaj, si anume:

-planse de ansamblu;

-scheme ale fluxului tehnologic;

-scheme cinematice, cu indicarea principalilor parametri;

-scheme ale instalatiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicatii, retele de combustibil, apa, iluminat si altele asemenea, precum si ale instalatiilor tehnologice;

-planse de montaj, cu indicarea geometriilor, dimensiunilor de amplasare, prestatiilor, sarcinilor si a altor informatii de aceeasi natura, inclusiv a schemelor tehnologice de montaj;

-diagrame, nomograme, calcule ingineresti, tehnologice si de montaj, inclusiv materialul grafic necesar punerii in functiune si exploatarii;

-liste cu utilaje si echipamente din componenta planselor tehnologice, inclusiv fise cuprinzand parametrii, performantele si caracteristicile acestora.

e.    Planse dotari 

Au in componenta planse de amplasare si montaj, cu cote, dimensiuni, sectiuni, vederi, tablouri de dotari si altele, pentru:

-piese de mobilier;

-elemente de inventar gospodaresc;

-dotari PSI;

-dotari necesare securitatii muncii;

-alte dotari necesare in functie de specific.

Completari:

In cadrul proiectului, materialele, confectiile, utilajele tehnologice si echipamentele vor fi definite prin parametri, performante si caracteristici.

Este interzis a se face referiri sau trimiteri la marci de fabrica, producatori ori comercianti sau la alte asemenea recomandari ori precizari care sa indice preferinte sau sa restranga concurenta.

Caracteristicile tehnice si parametrii functionali vor fi mentionate in intervalul admis de rezultatele din breviarele de calcul nefiind mentionati exact, pentru a nu favoriza un anumit furnizor (producator sau comerciant).

Lasă un comentariu