STRUCTURA STUDIULUI DE FEZABILITATE


STRUCTURA STUDIULUI DE FEZABILITATE

(atentie: trebuie verificată structura recomandată de normele aplicabile la momentul elaborării studiului)

PIESE SCRISE

Date generale:

 • denumirea obiectivului de investitii;
 • amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numărul);
 • titularul investitiei;
 • beneficiarul investitiei;
 • elaboratorul studiului.

Informatii generale privind proiectul:

 • situatia actuală şi informatii despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului;
 • descrierea investitiei:

– concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investitii pe termen lung (în cazul în care au fost elaborate în prealabil) privind situatia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării investitiei, precum şi scenariul tehnico-economic selectat;

– scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi atinse (în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investitii pe termen lung): (a) scenarii propuse (minimum două); (b) scenariul recomandat de către elaborator; (c) avantajele scenariului recomandat;

– descrierea constructivă, functională şi tehnologică, după caz;

 • date tehnice ale investitiei:

– zona şi amplasamentul;

– statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat;

– situatia ocupărilor definitive de teren: suprafata totală, reprezentând terenuri din intravilan/extravilan;

– studii de teren: (a) studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere în sistem de referintă national; (b) studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fişelor complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare şi consolidări; (c) alte studii de specialitate necesare, după caz;

– caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii, specifice domeniului de activitate, şi variantele constructive de realizare a investitiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare;

– situatia existentă a utilitătilor şi analiza de consum: (a) necesarul de utilităti pentru varianta propusă promovării; (b) solutii tehnice de asigurare cu utilităti;

– concluziile evaluării impactului asupra mediului;

 • durata de realizare şi etapele principale; graficul de realizare a investitiei. Costurile estimative ale investitiei:
 • valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general;
 • eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei. Analiza cost-beneficiu:

 

 • identificarea investitiei şi definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referintă;
 • analiza optiunilor;
 • analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performantă financiară: fluxul cumulat, valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu;
 • analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performantă economică: valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu;
 • analiza de senzitivitate;
 • analiza de risc.
 • Sursele de finantare a investitiei:
 • fonduri proprii;
 • credite bancare;
 • fonduri de la bugetul de stat/bugetul local;
 • credite externe garantate sau contractate de stat;
 • fonduri externe nerambursabile;
 • alte surse legal constituite.
 • Estimări privind forta de muncă ocupată prin realizarea investitiei:
 • număr de locuri de muncă create în faza de executie;
 • număr de locuri de muncă create în faza de operare. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei:
 • valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)(în preturi – luna, anul, 1 euro = ………………… lei),din care: constructii-montaj (C+M);
 • eşalonarea investitiei (INV/C+M): (a) anul I; (b) anul II;
 • durata de realizare (luni);
 • capacităti (în unităti fizice şi valorice);
 • alti indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investitia, după caz. Avize si acorduri de principiu:
 • avizul beneficiarului de investitie privind necesitatea şi oportunitatea investitiei;
 • certificatul de urbanism;
 • avize de principiu privind asigurarea utilitătilor (energie termică şi electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicatii etc.);
 • acordul de mediu;
 • alte avize şi acorduri de principiu specifice.
 • Plan de amplasare în zonă (1:25000 – 1:5000). Plan general (1: 2000 – 1:500).Planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz.
 • Planuri si sectiuni generale de arhitectură, rezistentă, instalatii, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialitătilor ce concură la realizarea proiectului.
 • PIESE DESENATE

Despre Intocmire Devize

Echipa noastra de ingineri si devizieri isi propune sa va ofere servicii profesionale de intocmire devize, intocmire documentatie tehnico-economica de deviz, intocmire documentatie pe faze de proiectare constructii civile, industriale, instalatii, drumuri si poduri. Competenta si seriozitatea cu care tratam fiecare obiectiv de investitie ne-a conferit de-a lungul timpului un renume, iar din dorinta de a va ajuta sa va planificati cat mai riguros timpul si banii s-a nascut acest proiect.

Lasă un comentariu